Theo Francken over administratieve vereenvoudiging: “Het notariaat is een voortrekker”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. Zo staat op het visitekaartje van —Theo Francken (N-VA). In tijden waarin asiel en migratie niet uit het nieuws te branden is, lijkt het alsof de administratieve vereenvoudiging op een laag pitje staat.

theofrancken_4074

Wat heeft u de afgelopen maanden gerealiseerd?
“Ons actieplan is uitgerold en daar beginnen we de vruchten van te plukken. Zo is er de open-datawet waardoor alle gegevens die overheden verzamelen vrij beschikbaar en herbruikbaar zijn voor burgers en bedrijven. De enige uitzondering: data die we om privacy- en veiligheidsredenen niet ter beschikking kunnen stellen. Een voorbeeld uit het dagelijkse leven is de buienradar, een app die iedereen wel eens gebruikt. Tot nog toe baseert die zich op gegevens van het Nederlandse KNMI omdat ons KMI geen gegevens vrijgaf. Ook bij de NMBS en vele andere door de overheid gefinancierde instellingen creëren open data een enorme kans tot creativiteit, vooral in de IT-sector die met die schat aan informatie relevante apps kan maken.”
“Dankzij e-griff‚ie wordt nu bijna 100 procent van de oprichtingsakten digitaal doorgestuurd. Dat levert een enorme besparing op voor ondernemers. E-facturatie zorgt er dan weer voor dat factureringen aan de overheid veel meer digitaal gebeuren. Vanaf 1 januari 2018 is e-facturatie naar de overheid trouwens verplicht. We zijn nu bezig om alle federale overheidsdiensten daarop voor te bereiden. Op 1 oktober werd de elektronische handtekening voor interimcontracten een feit. Het zijn soms kleine projecten, maar wel concrete en tastbare zaken waarover we elke maand knopen doorhakken.”

Wat zijn de prioriteiten voor de komende maanden?
“Belangrijke projecten lopen of zijn al gerealiseerd, zoals het uniek adressenbestand. Handig voor bpost, maar ook voor overheden en andere instanties die gebruik maken van adressen. Tot nu toe waren er vier centrale adressenregisters: een voor Vlaanderen, een voor Wallonië, een voor Brussel en een federaal. Een uniek adressenbestand verlost ons van heel wat rompslomp.”
“Zo is er ook de centrale database met de akten van de burgerlijke stand – een gedeelde bevoegdheid van Binnenlandse Zaken en Justitie. Dat voorstel is maar liefst 18 jaar geleden voor de eerste keer gelanceerd, pas nu hebben we daarover een akkoord bereikt en kunnen we tot concrete acties overgaan. Er zal een grondige modernisering en informatisering van de burgerlijke stand plaatsvinden in elke gemeente, wat ons bijvoorbeeld helpt om eventuele fraude, zoals identiteitsdiefstal, te detecteren.”
“De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO heeft 71 voorstellen tot administratieve vereenvoudiging uitgewerkt. We onderzoeken welke voorstellen we gaan uitvoeren en hoe we dat concreet zullen aanpakken.”

Welke voor het notariaat relevante maatregelen nam u al sinds u uw mandaat opnam?
“E-registratie, e-depot en de toegang tot het centraal aanspreekpunt zijn drie zaken met een grote, positieve impact op het notariaat. De belangrijkste verwezenlijking voor het notariaat is de registratie van notariële akten. De registratie gebeurt sinds 1 januari 2015 volledig elektronisch. Sinds de invoering zijn er bijna 1,8 miljoen notariële akten via het e-depot naar de FOD Financiën doorgestuurd. Dat is immens veel en betekent een enorme besparing. Het notariaat speelt op die manier een voortrekkersrol in de administratieve vereenvoudiging. Dit project was slechts mogelijk door een intensieve samenwerking met alle betrokken diensten: de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, de informatiedienst van het notariaat Credoc, de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, de Dienst Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst.
“De meeste vennootschappen worden nu elektronisch opgericht via e-registratie in het e-depot. Dit project kende een langzame start, maar komt nu op kruissnelheid. We zijn ervan overtuigd dat we ons streefdoel van 100% elektronische oprichtingen snel halen.”
“De programmawet van 1 juli 2016 maakt de toegang tot het centraal aanspreekpunt voor notarissen mogelijk, zij het onder strikte voorwaarden. Het centraal aanspreekpunt is een register van de Nationale Bank met alle bankgegevens. Het gaat dus om vertrouwelijke gegevens, gaande van rekeningnummers tot contracten van natuurlijke personen en rechtspersonen (al dan niet woonachtig in België). De gegevens in dit register worden bijgehouden door de financiële instellingen in ons land. Tot voor kort moesten notarissen de financiële instellingen contacteren voor informatie over onder andere solvabiliteit en schulden, maar ook bij het bevel tot afhandeling van erfenissen, successieaangiften, enzoverder. Een tijdrovende en ineff‚iciënte procedure.
Met de toegang die de notarissen in het kader van de aangiften van nalatenschappen krijgen tot het centraal aanspreekpunt wordt dit veel eenvoudiger.”

Dreigt het gevaar dat u dweilt met de kraan open? Dat er veel wordt vereenvoudigd, maar dat er tezelfdertijd evenveel of zelfs meer administratieve lasten bijkomen door nieuwe regelgeving?
“Ja, dat gevaar dreigt altijd. Om het tegen te gaan heeft de wetgever in 2013 de RIA , de Regulerings Impact analyse ingevoerd. De RIA is voorafgaande evaluatie van de potentiële gevolgen van wetsontwerpen op economisch, milieu en sociaal gebied en op de overheid, in theorie een mooi instrument maar in praktijk onvoldoende eff‚iciënt benut. Ik heb derhalve voorstellen uitgewerkt om te komen tot minder, maar betere RIA’s die e‚ffectief bijdragen aan het tot stand komen van een kwaliteitsvolle wetgeving. Verder zet de regering in om te breken met de slechte Belgische gewoonte van “Goldplating”, het toevoegen van extra regels bij het omzetten van Europese regelgeving. We werken ook aan een betere consolidatie van onze wetgeving.”

Wat staat er nog op uw agenda?
“We werken mee aan het project KBO plus: De KBO moet het uniek loket worden voor de kmo’s in hun administratieve relatie met de federale en de regionale overheid. De oprichting van rechtspersonen verloopt nu elektronisch, maar als je iets wil wijzigen aan de gegevens, moet dat niet digitaal. Dat is niet logisch, natuurlijk, vooral niet als je weet dat het gaat om een gigantische gegevensstroom. Denk maar aan verhuizingen van partners in een BVBA, nieuwe aandeelhouders, ontslagen… noem maar op.”
“Daarnaast willen we het mogelijk maken om bij de verkoop van een onroerend goed of de verdeling van een successie, eenvoudig na te kunnen gaan wie nog schulden heeft ten aanzien van een van de overheden die ons land telt. Dit is al zo voor de federale, fiscale en sociale schulden, maar dat moeten we uitbreiden naar schulden ten aanzien van gewestelijke, provinciale of lokale overheden.”

Welke rol kan het notariaat spelen bij de only once-wet?
“We moeten een onderscheid maken tussen notarissen als leveranciers en notarissen als beheerders van bepaalde gegevens. Wat de notarissen al enkele jaren zelf beheren, is het centraal register voor testamenten, het centraal register voor huwelijksovereenkomsten en de notariële-aktendatabank. Mijn vraag is: waarom stellen we deze gegevens niet meer ter beschikking van de burger? Uiteraard moet dat gemachtigd worden door de privacy-commissie, maar ik ben er wel voorstander van om bepaalde databanken open te stellen aan de burger. Nogmaals: met respect voor de privacy. Ik denk dat het goed is om veel meer beschikbare data open te stellen. Waarom stellen we bijvoorbeeld de databank voor testamenten niet open? Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je toegang krijgt tot de testamenten van je buurman, maar het is wel interessant bij een onverwacht overlijden. Door naar het buitenland te kijken, kunnen we al veel ideeën opdoen, want op dat vlak lopen we serieus achter. Kijk maar hoe de Baltische staten hun administratie strak en slank afhandelen.”
“Notarissen zijn natuurlijk ook gebruikers van bepaalde data. Ze moeten nog enorm veel informatie opvragen met papieren formulieren. Dat vreet tijd. Een elektronisch alternatief is meer dan welkom. De bedoeling is natuurlijk dat daardoor ook de kosten voor de burger naar beneden gaan.”

Hoe verloopt de samenwerking met de federatie?
“De samenwerking met de federatie verloopt uitstekend. Er is wederzijds vertrouwen, wat het overleg bevordert.”

theofrancken_4073

Drie manieren om de administratie te vereenvoudigen

1. Afschaff›en
Theo Francken: “De eerste manier om de administratie te vereenvoudigen, is iets afscha›ffen. Een formulier, een bijkomende melding, een verplichting… Bijvoorbeeld de administratie rond het overzetten van de nummerplaat voor de wagen van een overleden echtgenoot. Tot zeer recent moest je een extra formulier invullen om aan te geven dat de persoon in kwestie wel degelijk overleden is terwijl de administratie dat zelf kan verifiëren in het rijksregister. Dat is niet alleen pijnlijk voor de familie, maar ook simpelweg overbodig.”

2. Digitaliseren
“Weg met post, stempels, enzoverder. De valkuil is wel dat men niet altijd eerst de processen evalueert, maar meteen digitaliseert. Het gebeurt dus dat een overbodige papierstroom vervangen wordt door een overbodige digitale stroom, zonder het proces eenvoudiger te maken.”

3. Samenvoegen
“Een derde optie is processen samenvoegen. Voorbeelden daarvan zijn het centraal adressenbestand en de only-once wet die onlangs werd gestemd.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s