De Ombudsman voor het notariaat in de startblokken

Sinds 1 juni beschikt het notariaat, in navolging van tal van sectoren, over een eigen ombudsdienst. De Ombudsman voor het notariaat is een gezamenlijk initiatief van de Nationale Kamer van Notarissen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Zijn rol zal erin bestaan te waken over de goede werking van het notarisberoep en de burger te beschermen. Burgers kunnen bij hem terecht indien zij een klacht willen indienen tegen een notaris.

Logo ombudsnotaris.be

De Ombudsman voor het notariaat
In het laatste Wetboek van economisch recht werd een boek XVI ingevoegd over de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. Dit wetboek organiseert een nieuwe “consumentenombudsdienst”, waarvan de belangrijkste bevoegdheid erin bestaat consumentengeschillen buitengerechtelijk te regelen of, wanneer er een gekwalificeerde bemiddelingsdienst bestaat, naar de bevoegde dienst door te verwijzen. Het is in dit kader dat de Ombudsman voor het notariaat het levenslicht zag. De federale bemiddelingsdienst kan hem de klachten of aanvragen tot regeling voor het notariaat overmaken.

De Ombudsman voor het notariaat wenst de referentieautoriteit te worden voor de behandeling van klachten tegen notarissen in de uitoefening van hun beroep. Op basis van zijn ervaring zal hij eveneens aanbevelingen formuleren om de sector te helpen. De organisatie en de werking worden waargenomen door twee ombudsmannen: één Franstalige (Pierre Wuilquot) en één Nederlandstalige (André Michielsens), die door de twee oprichtende instellingen aangewezen werden voor een mandaat van drie jaar dat eenmaal hernieuwbaar is.

Deze twee ombudsmannen, die nooit notarissen in functie mogen zijn, beschikken over een grondige kennis van het notariaat en het recht, alsook over de nodige vaardigheden om conflicten te regelen.

De Ombudsman voor het notariaat wordt bovendien door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie erkend als entiteit voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. Dit betekent dat hij zijn activiteiten objectief, onafhankelijk en onpartijdig uitoefent.

Haar opdrachten
De Ombudsman voor het notariaat heeft als kerntaak de klachten op te volgen die tegen een Belgische notaris in het kader van een dossier werden ingediend. Hij dient ook een jaarlijks activiteitenverslag op te maken en mag aanbevelingen formuleren om de werking van het beroep te verbeteren. Hij onderhoudt contacten met de Belgische, Europese en internationale entiteiten die gekwalificeerd zijn voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. Hij werkt in overleg met de Benoemingscommissies voor het notariaat en de provinciale kamers van de notarissen, die eveneens bevoegd zijn voor klachtenbehandeling. Tot slot beheert hij de website www.ombudsnotaris.be.

Een vertrouwenskwestie
De Ombudsman voor het notariaat is autonoom en beschikt over een eigen budget. Als neutraal, onafhankelijk en onpartijdig bemiddelaar, houdt hij rekening met de argumenten van alle betrokken partijen en gaat hij op zoek naar de meest evenwichtige, rechtvaardige en eerlijke oplossing.

Hij maakt er een erezaak van om de privacy van de klager en de notaris te beschermen. Om die reden wordt gevoelige informatie met de nodige voorzichtigheid en discretie behandeld. Alle medewerkers van de ombudsman zijn bovendien gebonden door het beroepsgeheim.

Klachtenbehandeling
De klager kan zijn klacht per brief, mail of online via de website indienen, in de taal van zijn keuze (Nederlands, Frans of Duits). De ombudsman gaat na of de klacht al dan niet ontvankelijk is. Bij niet-ontvankelijkheid brengt hij de klager op de hoogte via een gemotiveerde beslissing. De behandeling van de klacht is kosteloos en duurt maximaal 90 dagen (verlengbaar indien het om een zeer complex dossier gaat). Het advies van de Ombudsman – dat schriftelijk aan de klager en de notaris wordt overgemaakt – heeft een moreel gezag, maar is niet bindend.

Andere bevoegde instanties
Klachten zijn dikwijls misverstanden die met een eenvoudige uitleg kunnen worden opgelost. In het andere geval kon men zich tot nu toe richten tot de provinciale kamers van notarissen en de Benoemingscommissies. Daarbij komt voortaan nu ook de Ombudsman voor het notariaat. De klager is vrij om te kiezen op wie hij een beroep doet.

Daar waar deze eerste twee instellingen naast klachtenbehandeling ook nog andere activiteiten uitoefenen, wijdt de Ombudsman voor het notariaat zich enkel en alleen aan deze doelstelling en streeft hij ernaar de referentie te worden op dit vlak.

Loyale deelname van de notaris
Artikel 34 van de Notariële Deontologische code verplicht de notaris om ‘loyaal deel te nemen aan alle verzoeningsprocedures die door de Ombudsman voor het notariaat ondernomen worden’. Dit betekent dat de notaris actief dient deel te nemen aan de procedure. Hij dient gevolg te geven aan de verzoeken van de ombudsman en hem de nodige informatie te verstrekken.

Een nieuwe website
De Ombudsman voor het notariaat beschikt over een eigen website www.ombudsnotaris.be, met alle informatie en praktische details, nuttige links, FAQ’s en, binnenkort ook, publicaties. Klagers kunnen hun klacht eveneens rechtstreeks op de website indienen.


Contact

Ombudsman voor het notariaat
Beenhouwersstraat 67 – 1000 Brussel
tel: 02/801.15.00
e-mail: info@ombudsnot.be


Tekst: Valérie Nouille

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s